Logo [ Вход / Login]
Найдено 9 записей по заданным критериям. Displaying 1-9 of 9

Кличка Пол Отец Мать Окрас Год рождения
BYAKUREN NO RYUICH OF KOKU HOUSE male BYAKUREN NO KIRYUU GO KANETOSOUBYAKUREN NO NANA GO KANETOSOU Red 2017
JIN NO GOMAHIME GO HIDDEN CASCADE female MISUZU NO NANAMARU GO CHICHIBU MISUZUSOUMIYAKO NO GOMAMI GO AWA FUJIMIYAKOSOU Sesame 2017
JIN NO ILJUKHIME GO HIDDEN CASCADE female MISUZU NO NANAMARU GO CHICHIBU MISUZUSOUAKIKAZE NO HANAGO WATANABE Black with Tan 2017
JIN NO KAORI GO NIDDEN CASCADE female MISUZU NO NANAMARU GO CHICHIBU MISUZUSOUKOUICHIHIME GO NOTO HEISEIAN Red 2018
RYUTAROHO HIRODASSEUWON male LIUJIHO HUJISANHALUKAHIMEHO HILOGASSEUWON
S-SAKURAHIME GO SAMURAI SPIRIT female YOUTAROU GO YOSHISOUKUROHIME GO DAITASOU JP Black with Tan 2012
SAKULAGUNIHIME HUKASAKU female GUNOSAKULA JANGMUGAHUJIHIME HUKASAKU
SHIBA-JORY OF HONGHUINE male OSNOGURORIKIHO ISUMIDORASHIBA-AIKKOI OF HONGHUINE Black with Tan 2014
SIBA-SELA OF HONGHUINE female RYUTAROHO HIRODASSEUWONSAKULAGUNIHIME HUKASAKU Red 2011