Pedigree of future litter

future litter

TERRA ASTREYA AKIRA ICHIRO

KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU
KUSHIRO NO GEN GO KUSHIRO NUNOMESOU
MASANISHIKIHIME GO HOKKAI KUROMITSUSOU

AKATSUKI MOMOHIME

HAMA NO TETSUHARU GO HIMI IWAGAMISOU

SHINKOUHIME GO KUNIYASUSOU (KUNITAISOU)

TERRA ASTREYA RINKA SUZUHANA

KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU
KUSHIRO NO GEN GO KUSHIRO NUNOMESOU
MASANISHIKIHIME GO HOKKAI KUROMITSUSOU

TERRA ASTREYA IJIRI NO BENIHIME

BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOU

TERRA ASTREYA GENKI MUSUME
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase