Pedigree of future litter

future litter

VAKA GO YOU DJENIMA

GENGOU GO SHUN'YOU KENSHA

HITORQ'S SIMPLY EXTRAVAGANT

SAN JO NIKKO TIME

SUN JO IN LIVING COLOR

KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA

HI-JINX MMM MMM GOOD

NAGASAKI DE URBINACO

KAI GO YOU DJENIMA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

JUKAI GO SHUN'YOU KENSHA

WE-SEDSO ZEN KESSAKU

BENIAKA DI LIKIDADO

KIOTO FURIA

VA RYUU Z HELFSTYNSKEHO PANSTVI

ASO NO RYUUOU GO TAKAYUUSOU

TSUKASA NO RYUUOU GO SUNANUMA TAKAYUUSOU

TAKAYUU NO SATSUKI GO TAKAYUUSOU

HANDZIMEMESITE DO ITASIMASITE

VORMUND TO RUSSIA WITH LOVE

ZENJI DEL MONTE DE HAYA

XIAN ROAL

ISHI NO AKA GO ZARA

ENTIPSI AKA ZARA

MARA-SHIMAS KOGO
MIRYOKU TAJGETA

FUDZSI JAMA BRUS

CZECH JAKOBIN JOKO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase