Pedigree of AYUMU OF SUNRISE INU
AYUMU OF SUNRISE INUKANDO GO SHUN'YOU KENSHAKAIOU GO RYUUKYUU URUMAHACHIMAN GO RYUUKYUU URUMABANRI GO RYUUKYUU URUMA
MEME GO HIGO EBISU
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMAHACHIMONJI GO RYUUKYUU URUMA
SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU
KOI GO SHUN'YOU KENSHAWE-SEDSO XANAKONDA RIKUZEN SATORI'S KUROMATSU GO
WE-SEDSO UNIQUE
ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOUASO NO RYUUOU GO TAKAYUUSOU
WAKANAMI NO KUROME GO WAKANAMISOU
MANAMI TOP OPCHIISAI RINGORIPPA-NA TOBIMASUTOYOJIRO OF NIDAIMANEISOW
KUROHANA OF RYUKYU URUMA
PAVLIK'S TAKETOYOTHUNDERSLASH KANEKICHI KORO
LANGANS BRUSHWOOD KIT
CATULLUS META GOAIOHITO DEL MONTE DE HAYAMARA-SHIMAS KUNI-NISHIKI
YUYAKEHIME DEL MONTE DE HAYA
CATULLUS KEN-TZAFUJIJAMA TAMI PAT
YUKARIHIME GO NO ICY
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase