Pedigree of DZEMBI PENGA

DZEMBI PENGA

ICYITADAKI ONRI-WAN

KOTARO GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

KOUBAI GO RYUUKYUU URUMA

TENKAI GO RYUUKYUU URUMA
UMEKA GO RYUUKYUU URUMA

ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKI

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

TETSUHIME GO NANTAISOW

ICY-ITADAKI OSAKA

RIPPA-NA TOBIMASU

FUJIJAMA TARA

AISTY ILEAL FUKUDZU

HANDZIMEMESITE NOBUYUKI

KAZAKOSHI NO RIKIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI

HOSHI NO KATSURIKI GO SHIRAKAWA SHIOTASOU

KAZAKOSHI NO FUUKA GO YOKOHAMA ATSUMI

VORMUND SHIBETSU AKAKO

VORMUND JIMMY CHOO
VORMUND MISS SELFRIDGE AT SHIBETSU

AISTY ILEAL NOTKA

WAGLER DEL BIAGIO

NARIAKI-GO DEL BIAGIO
PIGMY DEL BIAGIO

AISKURIMU

KAZAKOSHI NO BENIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI

VORMUND I'M BIBA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase