Pedigree of HOSHI NO KATSURIKI GO SHIRAKAWA SHIOTASOU
HOSHI NO KATSURIKI GO SHIRAKAWA SHIOTASOUAIZU NO KUROMON GO AIZU TSUNEKATSUSOUAIZU NO BIRY GO AIZU TSUNEKATSUSOU
HOMARE GO NAMKAI HOSHISOU
HOSHI NO WAKANATSU GO NANKAI HOSHISOUKOKKEN GO NANKAI HOSHISOU
HARUKA GO NANKAI HOSHISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase